Skryfgeheime- aanlyn skryfskool

Skryf 'n sinopsis


Die sinopsis kan deurslaggewend wees wanneer dit kom by die sukses of mislukking van jou voorlegging. Wanneer jy jou sinopsis skryf, sal jy na alle waarskynlikheid talle leemtes in jou verhaal raaksien wat jou sal motiveer om jou manuskrip te herbesoek en te hersien. Beskou dit as 'n goeie teken.

 

Wat is die doel van die sinopsis?

Die sinopsis is:

* 'n Rigtinggewende instrument wat skrywers op koers hou wanneer hulle hul manuskrip ontwikkel en skryf.

* 'n Diagnostiese instrument wat die keurder by 'n uitgewery help om die storielyn (Engels: plot) vinnig en maklik te verstaan aangesien dit skerp en uitsluitlik op die intrige (gebeure) fokus.

* 'n Bemarkingsinstrument, 'n treffende, akkurate, prikkelende opsomming waarmee die skrywer die keurder se belangstelling gaan gaande maak sodat die keurder die volledige manuskrip sal aanvra.

 

Hoe moet ek my sinopsis skryf?

Met die keurder by 'n uitgewery voorop in jou gedagtes. Hierdie persoon gaan jou sinopsis gebruik as basis vir haar besluit of sy die manuskrip gaan oopslaan en of sy dit sommer met die intrap eenkant toe gaan skuif. 

 

Die skrywer moet: 

* die sinopsis in dieselfde styl of trant as die manuskrip skryf,

* die sinopsis kort hou, niks meer nie as een bladsy in enkelspasiëring, Times New Roman 12pt,

* besef dat die sinopsis oor die storie gaan, oor die gebeurtenisse - en nie oor die dieper betekenis of hoe die manuskrip tot stand gekom het nie,

* besef dat die sinopsis nie reklamemateriaal of 'n flapteks is nie, maar dat dit alle geheime moet weggee,

die sinopsis so skryf dat dit samehangend is en die storielyn en intrige suksesvol belig sodat die keurder 'n sinvolle besluit oor die manuskrip se lot kan neem.

 

Skryf nou jou sinopsis.

Volg hierdie DRIE STAPPE:

STAP 1: 

Som jou verhaal op met 'n kernsin wat skerp op die hoofstorielyn fokus, bv: 'n Fisikus reis terug in die tyd om die apostel Paulus te vermoor. Mik vir uiters 15 woorde en moenie die protagonis (hoofkarakter) se naam in hierdie sin gebruik nie. Gebruik hierdie sin ook as 'n bemarkingsin reg aan die begin van jou dekbrief.

 

STAP 2: 

Beskou jou storie as 'n probleem of doelstelling, plus drie rampe en ’n einde.

Hou dit in gedagte en skryf nou ’n 6-sin-paragraaf:

Sin 1 is die 15-woord-kernsin in stap 1.

Sin 2 beskryf die karakter (protagonis) se probleem of doelstelling en benoem ook die opponent (antagonis) se betrokkenheid daarby. 

Sinne 3-5 beskryf die protagonis en die antagonis se betrokkenheid of rolle by die drie rampe waaruit die intrige bestaan. 

Sin 6 beskryf die einde of afloop. Onthou dat die hoofkarakter verkieslik sy/haar probleem self moet oplos en dat die verhaal verkieslik met en binne-in die hoofkarakter moet eindig, met sy/haar aksies, gedagtes, dialoog en gevoelens.

 

STAP 3: 

Brei nou elke sin uit tot ten minste een volledige paragraaf met 'n onderwerpsin, drie of vier opvolgsinne en 'n slotsin. Sorg dat elke paragraaf kort, kragtig, helder, duidelik en ondubbelsinnig geskryf is.

 

Is jy klaar? lees jou sinopsis weer en sorg dat alle hoofpunte van jou verhaal daarin vervat is en dat alle geheime wat nodig is om die storie te kan volg daarin opgeneem is. Verskaf telkens die motivering vir die karakter se optrede of keuses.

 

Klop jouself nou op die skouer, want jy het so pas 'n werkbare raamwerk vir jou verhaal geskep. Hersien dit so goed as wat jy kan. Doen jou uiterste bes, maar aanvaar ook dat skryfwerk nooit absoluut perfek sal wees nie en dat daar 'n oomblik kom wanneer 'n streep onderaan 'n skryfstuk getrek moet word.