Skryfgeheime- aanlyn skryfskool

Skryf 'n sinopsis


Die sinopsis kan deurslaggewend wees wanneer dit kom by die sukses of mislukking van jou voorlegging. Wees daarop voorbereid dat jy, wanneer jy dit skryf, talle leemtes sal raaksien en na alle waarskynlikheid jou manuskrip sal herbesoek en hersien. Beskou dit as 'n goeie teken.

 

Wat is die doel van die sinopsis?

Die sinopsis is:

* 'n Handige raamwerk vir die skrywer self deurdat dit rigting gee aan die ontwikkeling en skryf van die manuskrip.

* 'n Diagnostiese instrument wat die keurder by 'n uitgewery help om die storielyn (Engels: plot) vinnig en maklik te verstaan aangesien dit skerp en uitsluitlik op die intrige  fokus.

* 'n Bemarkingsinstrument, of te wel, 'n treffende, akkurate opsomming waarmee die skrywer die keurder se belangstelling prikkel (en hopelik gaande maak) sodat die keurder die volledige manuskrip sal aanvra.

 

Hoe moet ek my sinopsis skryf?

Die skrywer moet: 

* die sinopsis in dieselfde styl of trant as die manuskrip skryf,

* die sinopsis kort hou, niks meer nie as een bladsy in enkelspasiëring, Times New Roman 12pt,

* besef dat die sinopsis oor die storie gaan, oor die gebeurtenisse - en nie oor die dieper betekenis of hoe die manuskrip tot stand gekom het nie.

* besef dat die sinopsis nie 'n lusmaker is nie, maar dat dit alle geheime moet weggee.

 

Volg hierdie DRIE STAPPE en skryf jou sinopsis:

STAP 1: 

Som jou verhaal op met 'n kernsin wat skerp op die storielyn fokus, bv: 'n Fisikus reis terug in die tyd om die apostel Paulus te vermoor. Mik vir uiters 15 woorde en moenie die protagonis (hoofkarakter) se naam in hierdie sin gebruik nie. Gebruik hierdie sin ook as 'n bemarkingsin reg aan die begin van jou dekbrief.

 

STAP 2: 

Beskou jou storie as 'n probleem of doelstelling, plus drie rampe en ’n einde.

Hou dit in gedagte en skryf nou ’n 6-sin-paragraaf:

Sin 1 is die 15-woord-kernsin in stap 1.

Sin 2 beskryf die karakter (protagonis) se probleem of doelstelling en benoem ook die opponent (antagonis) se betrokkenheid daarby. 

Sinne 3-5 beskryf die protagonis en die antagonis se betrokkenheid of rolle by die drie rampe waaruit die intrige bestaan. 

Sin 6 beskryf die einde of afloop. Onthou dat die hoofkarakter sy/haar probleem self moet oplos en ook direk by die einde betrokke moet wees.

 

STAP 3: 

Brei nou elke sin uit tot ten minste een volledige paragraaf met 'n onderwerpsin, drie of vier opvolgsinne en 'n slotsin. Sorg dat elke paragraaf kort, kragtig, helder, duidelik en ondubbelsinnig geskryf is.

 

Is jy klaar? lees jou sinopsis weer en sorg dat alle hoofpunte daarin vervat is en dat alle geheime wat nodig is om die storie te kan volg daarin opgeneem is. 

 

Klop jouself nou op die skouer, want jy het so pas 'n werkbare raamwerk en sinopsis vir jou verhaal geskep. Hersien dit so goed as wat jy kan. Doen jou bes, maar aanvaar ook dat dit nooit absoluut perfek sal wees nie.